8. mart – radikalno feministička bilješka/poziv (a radical feminist note/call); English, Croatian

(English below)

Žene marširaju na Međunarodni dan žena 1917. u Petrogradu

Žene, djevojke, djevojčice!

I ovoga Osmog marta obilježavamo Međunarodni dan žena, dan koji je nastao na temeljima socijalističke borbe za prava radnica koje su, osim što su bile obespravljena klasa zajedno s muškim kolegama, u radnom svijetu bile dodatno diskriminirane kao žene. Osmi mart i radnička, klasna borba neraskidivo su povezani. Nažalost, Osmi mart i prava žena postali su u svom najvidljivijem obliku – u medijima i na ulici – depolitizirani i umotani u šareni papir i reklame korporacija koje nastoje utržiti dodatni dinar na „ispravnoj stvari”, kao što se dogodilo i mnogim drugim pokretima za prava potlačenih. Njegova socijalistička slavna prošlost uglavnom se gura pod tepih jer je socijalizam u ovom krajnje konzumerističkom i eksploatacijskom sustavu nepoželjan tabu. U današnje vrijeme tu povijest Osmog marta spomenut će samo specijalizirani profili na društvenim mrežama i poneki povijesni portal, tako da će obilježavanje ovoga dana proteći standardno: red analiza diskriminacije i nasilja nad ženama i pokušaji nalaženja rješenja koja se uklapaju u postojeći sistem, red marketinga i konzumerizma usmjerenih na žene.

Tako će nam institucije trubiti o nejednakosti žena u nekim društvenim, poslovnim, političkim, ekonomskim… aspektima, dok te institucije i same pripadaju sistemu koji tu nejednakost perpetuira i ne rješava jer mu nije u interesu da pronađe rješenje. Sistem je patrijarhalan, kapitalistički i diskriminatoran, i jedino može funkcionirati na eksploataciji slabijih. Omogućavanje ženama da dobiju iste šanse da se u pozicijama moći izjednače s muškarcima i postanu eksploatatorice ne rješava problem, a dovodi do lažnog narativa koji posvuda možemo čuti: „žene su dobile sva prava, i što bi one sad još htjele?”

S druge strane, razni proizvođači, prodavači i preprodavači pokušat će nam uvaliti nepotrebne proizvode i usluge, svake godine gledamo sve više seksističkih reklama u kojima se nude ružičasti alati „za žene” (jer inače ne bismo znale rukovati alatom), popusti na kuhinje, kućanske aparate i pribor za „ženske” kućanske poslove poput usisavača i setova posuđa, tretmane ljepote s popustom, a ne zaboravimo i legendarnu ponudu besplatnog posjeta turističkoj točki u Zagrebu za žene, uz uvjet da dođu u muškoj pratnji (čime organizator osigurava profit, a s druge strane diskriminira žene koje ne mogu ili ne žele doći s muškim društvom). Primjera je još mnogo, a sigurno i same znate nekoliko sličnih.

Da se vratimo na to što žene žele, kakva to još „prava” tražimo. Sve dok postoji patrijarhat i sve dok postoji seksizam, feminizam će biti nužan. Možda smo izjednačile neke položaje i dobile neka prava, ali patrijarhat je u malim detaljima. Patrijarhat je veoma stara ideologija, nesvjesna tradicija i time nevidljiv, prihvaćen kao nešto što se podrazumijeva, uzimamo ga zdravo za gotovo. Zato ga želimo rasvijetliti, osvijestiti, raščlaniti, osuditi i spremiti u prošlost. Radikalni feminizam ne traži mjesto za žene unutar postojećeg sistema, ne traži formalnu jednakost, ravnopravnost s muškarcima, mi tražimo potpuno oslobođenje žena. Unutar sistema koji izrabljuje i na tom izrabljivanju jedino može opstati nema istinske slobode izbora.

Zato za ovaj Osmi mart želimo da nam svaki dan bude Osmi mart. Još je dug put do oslobođenja žena; u svijetu većina žena nema ni osnovna ljudska prava. U vrijeme kad su femicid i muško nasilje u porastu usprkos svim silnim analizama, institucijama, organizacijama, NGO-ima i vladinim i međunarodnim uredima kojima je to primarno polje djelovanja, ne možemo više vjerovati da su ovakav sustav vrijednosti i političko uređenje pouzdani i poželjni. Kad se objektivizacija žena lažno prikazuje kao izbor i emancipacija, dok je plaćeno silovanje kao krajnje nasilni oblik te objektivizacije postalo društveno prihvatljivo i prozvano „karijerom”, kad se žene i dalje vrednuju prvenstveno po svojem izgledu i plodnosti, kad se teško izborene tekovine poput reproduktivnih prava žena i ženski prostori pokušavaju dokinuti, kad su žene gurnute u ulogu primarnih njegovateljica i skrbnica za djecu, starije i bolesne članove obitelji jer sustav ne nudi alternativna rješenja, a muškarci ne pomišljaju na jednaku podjelu tog tereta, kad žene moraju „nositi tri ugla kuće”, a često i četiri dok je muškarac i dalje „glava”, pater familias, kad se žene kao jedinu većinu ljudi tretira kao podređenu manjinu, i kad se pojam žene koji označava skupinu ljudi koja dijeli određene zajedničke karakteristike nastoji delegitimizirati i premjestiti u subjektivno i individualističko tumačenje seksističkih stereotipa koje omogućuje seksizmu da prolazi ispod radara, krajnje je vrijeme da raskrinkamo patrijarhalne mehanizme koji se kriju iza toga.

Zato za Osmi mart želimo biti hrabre, želimo da budete hrabre. Pokažite ponekad zube, oslobađajuće je – vjerujte nam. Ne dopustite da vas pokolebaju uvrede jer ste progovorile i založile se protiv nepravde: da ste nepristojne, neugodne, militantne, agresivne, neženstvene, seksualno nepoželjne, i najveća uvreda – da ste feministkinje, i još gore od toga, radikalne. To je znak da ste taknule u nečije nezaslužene privilegije, to je reakcija kakva se javlja kad se privilegirani osjete ugroženima. Birajte svoje bitke, ali ne dopustite da vas gaze. Želimo solidarnost sa ženama, ne zato što su žene, nego solidarnost kad su diskriminirane, omalovažavane, ponižavane… zato što su žene. Rastočimo svoje nesvjesno naučene patrijarhalne obrasce i odbacimo ih. Učimo jedne od drugih i podučavajmo jedna drugu. Neka svaki dan bude Osmi mart, neka živi feministička borba.
Revolucija će biti ženska – ili je neće biti.

(FB post jedinog radikalno-feminističkog kolektiva u Hrvatskoj, Femrevolta)

_______________________________________________________

Women, girls!

Like every year, this 8th of March we mark International Women’s Day, the day that was established on the foundations of the socialist struggle for women workers who, besides having been disenfranchised together with their male colleagues, have been additionally discriminated as women in the labour force. The 8th of March and worker class struggle are inextricably linked. Unfortunately, the 8th of March and women’s rights in their most visible form – in the media and on the street – have become depoliticised and wrapped into colourful paper and advertisements by corporations trying to squeeze out an extra penny from a “good cause”, just as has happened with many other movements for the rights of the oppressed. Its glorious socialist past has been mostly pushed under the carpet, because in this consumerist and exploitative system, socialism is an undesirable taboo. These days, this history of the 8th of March will be mentioned only by specialised social media profiles and rare history webpages, and the marking of this day will happen as usual: a small amount of analysing the discrimination and violence against women with attempts to find solutions that fit into the existing system, and ad campaigns and consumerism aimed at women.

Thus the institutions will trumpet about the inequality of women in some social, business, political, economic… aspects, whilst those institutions themselves belong to a system that perpetuates the inequality and doesn’t solve it, because it’s not in their interest to find the solution. The current system is patriarchal, capitalist and discriminatory, and can only function by exploiting the weaker. Enabling women to have the same opportunities to become equal with men in positions of power and become exploiters themselves doesn’t solve the problem, but it does lead to the false narrative that we hear everywhere: “women have got all the rights, what more would they want now?”

On the other hand, various producers, sellers and resellers will try to peddle their unneeded products and services to us; every year we see more and more sexist advertisements offering pink tools “for women” (because otherwise we wouldn’t be able to work with tools), discounts on kitchen furniture, kitchen appliances and utensils for “women’s” household chores, like vacuum cleaners and kitchenware, discounted beauty treatments, and let’s not forget the legendary offer for women to visit a tourist point in Zagreb for free, under the condition that they bring a male escort with them (which is how the organiser secures profit, but also discriminates against women who cannot or do not want to come accompanied by a man). There are many other examples, and you probably know of a few similar ones yourselves.

Let’s go back to what women want, what additional “rights” are we asking for. As long as we live under a patriarchal system, and as long as there is sexism, feminism will be necessary. We may have levelled some positions and gained some rights, but patriarchy is in the small details. Patriarchy is a very old ideology, an unconscious tradition, and is thus invisible: accepted as something that is self-evident, we take it for granted. That is why we want to shed light on it, become conscious of it, dissect it, condemn it and discard it. Radical feminism doesn’t seek a place for women within the existing system, it doesn’t seek formal equality or equity with men, we seek the total liberation of women. Within a system that exploits and can only survive by way of exploitation, there is no authentic freedom of choice.

Therefore, for this 8th of March we want the 8th of March to be every day. There is still a long way to go until the liberation of women; most women in the world don’t even have basic human rights. In times when femicide and male violence are increasing in spite of all the analyses, institutions, organisations, NGOs and governmental and international offices with their primary field of action focusing on this issue, we can no longer trust that this value system and political organisation are reliable and desirable. When objectivisation of women is falsely presented as choice and emancipation, when paid rape as an ultimately violent form of that objectivisation has become socially acceptable and is called a “career”, when women are still valued primarily by their looks and fertility, when there are attempts to repeal hard-won achievements like women’s reproductive rights and women’s spaces, when women are pushed into the role of primary guardians and caregivers for children, elderly and ill family members because the system doesn’t offer alternative solutions and men don’t even think about sharing that load equally, when women have to “carry three corners of the household” (as the local saying goes), and often even four, while the man is still the “head”, pater familias, when women are the only majority that gets treated as a subordinate minority, and when there are attempts to delegitimise the term for woman that denotes a group of people sharing certain common characteristcs, and move it instead to subjective and individualistic interpretations of sexist stereotypes, thus allowing sexism to pass under the radar, it is high time to expose the patriarchal mechanisms behind this.

Therefore, for March 8th we want to be brave and we want you to be brave. Show your teeth sometimes, it’s liberating – believe us. Don’t let the insults discourage you because you have spoken up and stood up against injustice: that you are impolite, unpleasant, militant, aggressive, unfeminine, sexually undesirable, and the biggest insult – that you are feminists, and on top of that, radical. It is a sign that you have exposed and disturbed someone’s undeserved privileges, it is the reaction that occurs when the privileged feel threatened. Choose your battles, but don’t let them trample over you. We want solidarity with women, not because they are women, but when they are discriminated, belittled, humiliated… because they are women. Let us dissolve our unconsciously internalised patriarchal patterns and let us reject them. Let’s learn from each other and let’s teach each other. May every day be March 8th, may the feminist struggle live.
The revolution will be female – or it won’t be.

(FB post by Femrevolt, the only radical feminist collective in Croatia)

 

O autoru Diana (anti-kalopsia)

A different perspective - I'll often poop at your party and rain on your parade.
Ovaj unos je objavljen u Feminism, Feminizam, Ljudska prava, Patrijarhat, Politika, Radical feminism, radnička prava, Žene, Ženska prava i označen sa , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s